معنی و ترجمه کلمه objective value به فارسی objective value یعنی چه

objective value


ارزش عينى
بازرگانى : ارزش واقعى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها