معنی و ترجمه کلمه obligated reservist به فارسی obligated reservist یعنی چه

obligated reservist


علوم نظامى : مشمول وظيفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها