معنی و ترجمه کلمه oblique weir به فارسی oblique weir یعنی چه

oblique weir


عمران : در تصوير افقى سرريزى استکه تاج ان نسبت به جريان اب مايل باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها