معنی و ترجمه کلمه observed frequency به فارسی observed frequency یعنی چه

observed frequency


روانشناسى : بسامد مشاهده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها