معنی و ترجمه کلمه obsessive-compupsive disorer به فارسی obsessive-compupsive disorer یعنی چه

obsessive-compupsive disorer


روانشناسى : روان رنجورى وسواسى فکرى - عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها