معنی و ترجمه کلمه obsolescent به فارسی obsolescent یعنی چه

obsolescent


از رده خارج شده ،کهنه ،منسوخ
بازرگانى : از مد افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها