معنی و ترجمه کلمه obtusely به فارسی obtusely یعنی چه

obtusely


بطور کنديا کودن ،بطور بازيا منفرج ،بطور خفه ياکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها