معنی و ترجمه کلمه occupancy به فارسی occupancy یعنی چه

occupancy


حيازت ،مباحات ،تملک اموال بلا صاحب متصرف ،اشغال کننده ،تصرف ،سکنى ،سکونت ،اشغال مال
قانون ـ فقه : تملک کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها