معنی و ترجمه کلمه ocellate به فارسی ocellate یعنی چه

ocellate


)ocellated(ريز چشم ،داراى چشمها يا خالهاى رنگارنگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها