معنی و ترجمه کلمه ocellated به فارسی ocellated یعنی چه

ocellated


)ocellate(ريز چشم ،داراى چشمها يا خالهاى رنگارنگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها