معنی و ترجمه کلمه oeillade به فارسی oeillade یعنی چه

oeillade


کرشمه کردن ،با چشم غمزه کردن ،با کرشمه نگاه کردن ،غمزه ،نگاه عاشقانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها