معنی و ترجمه کلمه of great importance به فارسی of great importance یعنی چه

of great importance


بسيار مهم ،داراى نفوذ زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها