معنی و ترجمه کلمه of late years به فارسی of late years یعنی چه

of late years


دراين چند سال گذشته

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها