معنی و ترجمه کلمه of popular utility به فارسی of popular utility یعنی چه

of popular utility


عام المنفعه ،سودمندبراى همه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها