معنی و ترجمه کلمه of what kind is it ? به فارسی of what kind is it ? یعنی چه

of what kind is it ?


چه جوراست ؟،چه قسم است ؟،چگونه است ؟

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها