معنی و ترجمه کلمه offence به فارسی offence یعنی چه

offence


خلاف ،تفصير،جرم ،خطا،تعرض ،عمليات تعرضى ،عمليات افندى ، )offense(گناه ،تقصير،حمله ،يورش ،هجوم ،اهانت ،توهين ،دلخورى ،رنجش ،تجاوز،قانون شکنى -بزه
قانون ـ فقه : جرم ،توهين
بازرگانى : لغزش
علوم نظامى : حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها