معنی و ترجمه کلمه offenders will be punished به فارسی offenders will be punished یعنی چه

offenders will be punished


متخلفين بکيفر خواهند رسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها