معنی و ترجمه کلمه office automation به فارسی office automation یعنی چه

office automation


خودکارسازى ادارى
کامپيوتر : خودکارسازى دفترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها