معنی و ترجمه کلمه officer's mess به فارسی officer's mess یعنی چه

officer's mess


نهارخورى افسران
علوم نظامى : سالن غذاخورى افسران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها