معنی و ترجمه کلمه officials به فارسی officials یعنی چه

officials


مقامات رسمى
ورزش : مربيان

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها