معنی و ترجمه کلمه offshore winds به فارسی offshore winds یعنی چه

offshore winds


بادهاى غيرساحلى
علوم نظامى : باد خشکى بادهاى دور از ساحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها