معنی و ترجمه کلمه oil is immiscible with water به فارسی oil is immiscible with water یعنی چه

oil is immiscible with water


روغن با اب اميخته نميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها