معنی و ترجمه کلمه olympic lift and cross face به فارسی olympic lift and cross face یعنی چه

olympic lift and cross face


کنده حصير مال ،گرفتن بازوى چپ حريف از جلو و ران پاى راست از پشت( کشتى)
ورزش : گرفتن بازوى چپ حريف از جلو و ران پاى راست از پشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها