معنی و ترجمه کلمه one-on-one به فارسی one-on-one یعنی چه

one-on-one


تک به تک ،دفاع يارگرى
ورزش : دفاع تک به تک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها