معنی و ترجمه کلمه operant conditioning به فارسی operant conditioning یعنی چه

operant conditioning


شرطى شدن کنش گر
روانشناسى : شرطى شدن عامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها