معنی و ترجمه کلمه operating bridge به فارسی operating bridge یعنی چه

operating bridge


پلى که جهت عبور و انتقال وسايل کار در کارگاه ساختمانى ساخته مى شود
عمران : پل بهره بردارى
معمارى : پل کارگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها