معنی و ترجمه کلمه operation به فارسی operation یعنی چه

operation


عمليات ،عمل کردن ،به کار انداختن ،اداره ،گرداندن ،عمل جراحى ،گردش ،وابسته به عمل ،عملکرد،بهره بردارى
علوم مهندسى : عمل
کامپيوتر : عمليات
عمران : عمليات
معمارى : جنبش
قانون ـ فقه : بهره بردارى
رو انشناسى : عمل
بازرگانى : عمل
علوم نظامى : کار کردن با يک وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها