معنی و ترجمه کلمه optimal recalculation به فارسی optimal recalculation یعنی چه

optimal recalculation


کامپيوتر : محاسبه مجدد بهينه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها