معنی و ترجمه کلمه optimum به فارسی optimum یعنی چه

optimum


مناسب ،حد مطلوب ،بهينه ،مقدار مطلوب ،حالت مطلوب ،درجه لازم
کامپيوتر : بهينه
معمارى : حد متناسب
روانشناسى : بهينه
زيست شناسى : بهينه
بازرگانى : مناسب ،بهينه
ورزش : حد مطلوب
علوم هوايى : بهينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها