معنی و ترجمه کلمه orbit به فارسی orbit یعنی چه

orbit


حدقه ،فلک ،حدود فعاليت ،قلمرو،بدور مدارى گشتن ،دايره وار حرکت کردن ،مدار،مسير دوران ،دور زدن
علوم مهندسى : راه
شيمى : مدار
نجوم : مدار
علوم هوايى : مدار
علوم نظامى : چرخيدن به دور يک مدار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها