معنی و ترجمه کلمه order به فارسی order یعنی چه

order


رتبه ،حکم ،حواله کردن دستور،خريد،سفارش دادن ،سبک معمارى ،شيوه ،دستورالعمل ،دستور عملياتى ،دستور دادن ،ترتيب انجام کار،فرمان ،نظم دادن ،منظم کردن ،سفارش دادن ،تنظيم کردن
کامپيوتر : مرتب کردن
معمارى : نظام معمارى
قانون ـ فقه : امر،سفارش خريد
شيمى : مرتبه
زيست شناسى : راسته
بازرگانى : سفارش ،مرتب کردن ،دستور
علوم نظامى : سفارش دادن کالا يا جنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها