معنی و ترجمه کلمه organization of petroleum exporting cont به فارسی organization of petroleum exporting cont یعنی چه

organization of petroleum exporting cont


سازمان کشورهاى صادر کننده نفت( اوپک)
قانون ـ فقه : سازمان کشورهاى صادر کننده نفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها