معنی و ترجمه کلمه organization به فارسی organization یعنی چه

organization


سازمان دادن ،ارايش دادن موضع ،يکان ،قسمت ،سازمان ،تشکيلات ،سازماندهى
معمارى : سازمان بندى
قانون ـ فقه : ترتيب
روانشناسى : سازمان
زيست شناسى : سازمان
بازرگانى : تشکيلات ،سازمان
علوم نظامى : ت شکيلات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها