معنی و ترجمه کلمه orientation به فارسی orientation یعنی چه

orientation


تمايل ،جهتگيرى ،جهاتيابى ،توجيه کردن ،روانه کردن ،جهت گيرى ،اشنايى ،راهنمايى ،گرايش ،جهت يابى
کامپيوتر : موقعيت
الکترونيک : جهتدارى
عمران : تعيين موقعيت
معمارى : تعيين موقعيت
شيمى : سوى
روانشناس ى : تشخيص موقعيت
بازرگانى : تعيين جهت
ورزش : توجيه
علوم نظامى : روانه کردن دستگاهها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها