معنی و ترجمه کلمه outlet به فارسی outlet یعنی چه

outlet


زيراب ،خروجى ،رانش ،ابگير توزيع ،حراج ،روزنه ،مجراى خروج ،بازار فروش ،مخرج ،دررو،فروشگاه ،پريز
علوم مهندسى : خروجى
الکترونيک : خروجى
عمران : دهانه ابگير
معمارى : دررو
روانشناسى : مفر
زيست شناسى : دررو
بازرگانى : محل فروش ،بازار فروش
علوم هوايى : خروجى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها