معنی و ترجمه کلمه outline plan (jf) به فارسی outline plan (jf) یعنی چه

outline plan (jf)


علوم دريايى : طرح مبنا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها