معنی و ترجمه کلمه output به فارسی output یعنی چه

output


کارکرد،برون ده ،برون گذاشت ،برونگذار،بازداده ،توليد،بازده ،خروجى ،برونداد،محصول
علوم مهندسى : خروجى
کامپيوتر : برونداد
الکترونيک : انرژى خروجى
معمارى : بازده
قانون ـ فقه : ظرفيت
شيمى : بروند هى
روانشناسى : برون داد
زيست شناسى : برونداد
نجوم : برونداد
بازرگانى : محصول ،توليد،ستانده
ورزش : بازده
علوم هوايى : توليدى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها