معنی و ترجمه کلمه outside ofa horse به فارسی outside ofa horse یعنی چه

outside ofa horse


سوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها