معنی و ترجمه کلمه over-sulphation of battery به فارسی over-sulphation of battery یعنی چه

over-sulphation of battery


الکترونيک : سولفاتى شدن مخرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها