معنی و ترجمه کلمه overcoupled transformer به فارسی overcoupled transformer یعنی چه

overcoupled transformer


الکترونيک : مبدل با جفتگرى انشقاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها