معنی و ترجمه کلمه overlay technique به فارسی overlay technique یعنی چه

overlay technique


فن کالک
علوم نظامى : فن استفاده از کالک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها