معنی و ترجمه کلمه overload به فارسی overload یعنی چه

overload


بار زياد،سربار( بار زنده)،زياد پر کردن( تفنگ و غيره )گرانبار کردن ،زياد بار کردن ،اضافه بار،بار اضافى
علوم مهندسى : ازدياد بار
الکترونيک : اضافه بار
معمارى : اضافه ظرفيت
شيمى : اضافه بار
ورزش : اضافه بار،اجتماع مهاجمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها