معنی و ترجمه کلمه overturn به فارسی overturn یعنی چه

overturn


چپه شدن ،معلق شدن ،واژگونى ،واژگون کردن ،برانداختن ،مضمحل کردن ،چپه کردن يا شدن
علوم مهندسى : واژگون سازى
علوم نظامى : برگشتن وسيله

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها