معنی و ترجمه کلمه oxidative phosphorylation به فارسی oxidative phosphorylation یعنی چه

oxidative phosphorylation


شيمى : فسفريل دار کردن اکسايشى
ورزش : فسفريل دار کردن همراه با اکسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها