معنی و ترجمه کلمه pace به فارسی pace یعنی چه

pace


اهنگ حرکت ،حفظ توان ،شاه نشين ،سرعت حرکت ،خرامش ،شيوه ،تندى ،سرعت ،گام زدن ،با گامهاى اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن ،پيمودن ،(نظ ).با قدم اهسته رفتن ،قدم رو کردن
معمارى : سکو
ورزش : شيوه گام برداشتن ،شريک نوبتى بازيگر بودن بدون گرفتن امتياز و تنها براى استراحت دادن به او
علوم نظامى : قدم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها