معنی و ترجمه کلمه pack artillery به فارسی pack artillery یعنی چه

pack artillery


توپخانه محمول با دواب
علوم نظامى : توپخانه محمول توپخانه کوهستانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها