معنی و ترجمه کلمه pack به فارسی pack یعنی چه

pack


فشرده سازى ،بزور جا دادن ،متراکم کردن ،گروه تعقيب کننده پيشتاز،گروه تازيها گروه مهاجمان در تجمع( رگبى)،وسيله محمول ،محمول با دواب ،کوله پشتى ،بقچه ،دسته ،گروه ،بسته(مثل بسته سيگاروغيره)،بسته کردن ،يکدست ورق بازى ،بسته بندى کردن ،قرار دادن ،توده کردن ،بزور چپاندن ،بارکردن ،بردن ،فرستادن
علوم مهندسى : فشردن
کامپيوتر : فشردن
بازرگانى : بسته
ورزش : گروه تازيها گروه مهاجمان در تجمع
علوم نظامى : بسته بندى کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها