معنی و ترجمه کلمه package deal به فارسی package deal یعنی چه

package deal


معامله يکجا،معامله کلى ،مقاطعه در بست و خريد يکجا
بازرگانى : معامله چکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها