معنی و ترجمه کلمه package forces به فارسی package forces یعنی چه

package forces


نيروهاى پيش بينى شده
علوم نظامى : نيروهاى برش داده شده از قبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها