معنی و ترجمه کلمه packet switching به فارسی packet switching یعنی چه

packet switching


ارسال داده ها به صورت بسته هاى مجزا گزينش بسته اى
کامپيوتر : راه گزينى بسته کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها